Notice and
takedown

Alle tekst en beeld op de websites van Imprint wordt zorgvuldig samengesteld. Indien u desondanks materiaal aantreft waarvan u van mening bent dat dit inbreuk maakt op uw rechten of waarvan u meent dat dit anderszins onrechtmatig is, kunt u bij Imprint een verzoek indienen om deze informatie van de website te laten verwijderen.

Om uw verzoek te kunnen behandelen, verzoeken wij u email te verzenden naar het adres post@imprint.amsterdam. Imprint zal uw verzoek binnen 5 werkdagen behandelen. Imprint wijst erop dat een verzoek dat onvolledige informatie bevat niet in behandeling kan worden genomen.

Voor een juiste afhandeling van uw verzoek zal deze de volgende punten moeten bevatten.

  • – Naam van de rechthebbende
  • – Bewijsstukken

Ter beoordeling van uw verzoek, vragen wij u om de aangegeven bewijsstukken als bijlage bij uw verzoek te voegen.

Bewijs dat bovenvermelde persoon rechthebbende is ten aanzien van de relevante intellectuele eigendomsrechten.

Bewijs dat sprake is van een inbreuk op uw rechten of rechten van een persoon die u heeft gemachtigd om namens hem / haar op te treden.

De materialen aan te duiden
en te motiveren

Stuur de URL mee waar u inbreuk makende informatie heeft gevonden.

Door deze mail te verzenden naar post@imprint.amsterdam en verzoekt U hierdoor Imprint de hierboven vermelde informatie van haar website te verwijderen. Daarnaast verklaart u hierbij:

Rechthebbende te zijn van de hierboven vermelde informatie, dan wel door de rechthebbende te zijn gemachtigd om in deze namens hem / haar op te treden.

Indien Imprint uw verzoek gegrond acht, zal zij de gevraagde informatie verwijderen. Het verwijderen van informatie impliceert niet dat Imprint enige aansprakelijkheid erkent ter zake enig (beweerdelijk) onrechtmatig handelen.